Fritidshem

 

Vad är ett fritidshem?

Verksamheten lyder under skollagen och läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.

Ur Skolverkets Allmänna råd med kommentarer för fritidshem:

Fritidshemmet ska enligt skollagen stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska vidare främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Läroplanen är, vid sidan av skollagen, det viktigaste styrdokumentet för verksamheten i fritidshemmet. I läroplanens första del framhålls bland annat att skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Det finns goda möjligheter att arbeta med dessa områden i fritidshemmet, till exempel genom olika uttrycksformer såsom drama, musik, dans, bild och form.

I läroplanen lyfts även fram att en viktig uppgift är att ge överblick och sammanhang. Verksamheten ska vidare stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och att lösa problem. När fritidshemmet ska komplettera förskoleklassens och skolans verksamhet kan personalen i fritidshemmet utforma innehållet utifrån sin kompetens i fritidshemmets pedagogik. Då kan de bland annat bidra med sina kunskaper om och erfarenheter av en utforskande, laborativ och praktisk metodik, och därigenom även medverka till att skolans kunskapsmål uppnås.

Ur Lgr 11:

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbild­ningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

Sjövikskolan fritidshem kommer läsåret 2016-17 bestå av 4 hemvister, A B, C och F. Vi arbetar åldersblandat på fritids, förskoleklass, åk 1 och åk 2.

Våra öppettider är klockan 6.30–18.00. Morgon, kl. 6.30–8.00 och den senare eftermiddagsomsorgen, kl. 16.55–18.00 sker på vår öppnings och stängningsavdelning.

Övrig tid efter skolan sker på respektive avdelning eller på varandras avdelningar då vi har ”aktivitetstimme”, se en fritidsvecka. Information om veckans innehåll sker via veckobrev som distribueras via skolwebben tillsammans med klassens veckobrev.

Vi använder det vardagliga lärandet (informellt, formellt och situationsstyrt) till att arbeta med elevernas kamratrelationer mellan varandra. Under samlingar, tar vi hänsyn till de demokratiska aspekter som anges i Lgr11.

En fritidsvecka kan se ut som följer:

Måndag samt torsdag: aktiviteter på avdelningen. Vi är kvar på skolan eller går iväg till en närliggande park, skog.

Tisdag, onsdag samt fredag: aktivitets timme med övriga avdelningar. Pedagoger från alla avdelningar håller olika verkstäder som eleverna kan välja att delta i. Exempel på aktivitet kan vara;

högläsning
berättelser ”vid lägerelden” – elever berättar egna historier för varandra tillsammans med pedagog
”röris” – friskis och svettis barninriktat rörelseprogram
massagesaga och massage
eget skapande t ex mandalas, pärlverkstad eller övrigt ateljéarbete och pyssel
musik, sång eller ukulelespel eller både och
inomhuslekar
musik upplevelser tillsammans att sedan diskutera vad man sett och hört
skapa egen film
utelekar
bygg och konstruktion
spelhåla

Det finns många fler aktiviteter och händelser som kan ske under fritidstid, vi utgår från elevgruppens behov och idéer om de går att genomföra.

 

 

Dela: