Kvalitetsgaranti - Sjöviksskolan

Sjöviksskolan är en nyetablerad verksamhet som startade i augusti 2014 med tre förskoleklasser. Skolan är belägen i Årstadal och inrymd i paviljonger. All personal, lärare, fritidspedagoger, barnskötare samt intendent rekryterades till augusti 2014. Inför vårterminen 2015 har personalen dessutom utökats med vaktmästare och skolsköterska.
Skolan ligger i ett område med stort behov av skolplatser och skolan ska växa underifrån med en årskurs/år för att sedan flytta till ett nybyggt skolhus som beräknas stå klart höstterminen 2019.
All personal arbetar språkstärkande och skolan har valt att arbeta med Bornholmsmodellen redan från förskoleklass för att tidigt stärka elevernas språk. Skolan gör också stora satsningar på att fånga elevernas kreativitet genom att arbeta medvetet med såväl Levande verkstad som musik.
I personalens uppdrag ingår, förutom att bedriva en god verksamhet, också att långsiktigt bygga upp strukturer, organisation och pedagogiska idéer för en stor F-9-skola. Det gör att vi, i all vår planering, i alla våra beslut tänker långsiktigt och lägger grund för en framgångsrik skola.
Prioriterade åtgärder för utveckling
Eftersom vi är helt nystartade och inte har några tidigare resultat att jämföra oss med så har vi inga dokumenterade prioriterade åtgärder för utveckling. Vår prioritering för innevarande läsår har varit att få skolan att rent praktiskt fungera, att hitta ändamålsenliga stukturer för organisation och att upparbeta ett gott samarbete med framför allt föräldrar men även med andra såsom utbildningsförvaltning och Sisab.
ÅTAGANDE
Eftersom vi i dagsläget bara har förskolklasser så blir vårt fokus att förbereda eleverna inför grundskolan. Vi arbetar för att eleverna får förståelse för skolans krav, att de får träna på att i allt större utsträckning ta ansvar för sitt eget lärande och att de får träna sig att välja.
Alla elever på Sjöviksskolan har inflytande över, förståelse för och tar ansvar för sitt eget lärande utifrån sina förutsättningar.
I verksamheten får eleverna möjlighet att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Allt för att påverka det aktiva lärandet. Vi stimulerar elevernas vilja att pröva egna idéer och att lösa problem.
SYNPUNKTER/KLAGOMÅL
Synpunkter på verksamheten ska först riktas till närmast ansvarig person. Om det finns frågor eller klagomål på verksamheten kontaktar man ansvarig pedagog som åtgärdar problemet eller vidareförmedlar det till skolans ledning. Ansvarig pedagog återkopplar därefter.
Om man bedömer att klagomålen inte bemöts kan man i steg två kontakta skolans rektor. Rektors kontakuppgifter finns på skolans hemsida: http://sjoviksskolan.stockholm.se/.
VILL DU VETA MER?
Ytterligare information finns på skolans hemsida eller på Stockholms stads hemsida: www.stockholm.se.

2015-02-03
Karin Langlet
Rektor på Sjöviksskolan
 

Dela: