Till innehåll på sidan

Policy för ledigheter på Sjöviksskolan

Med anledning av skollagen är Sjöviksskolan restriktiv med ledigheter för elever under pågående läsår.  Vi har ett långgående ansvar för att eleverna når sina mål och då måste eleverna vara närvarande i skolan.

Så här står det i skollagen:

Skollagen (2010:800)

Kap 7

Deltagande i utbildning

Närvaro

17 § En elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli.

Den obligatoriska verksamheten får omfatta högst 190 dagar per läsår och åtta timmar eller, i de två lägsta årskurserna, sex timmar per dag. Sådan verksamhet får inte förläggas till lördagar, söndagar eller andra helgdagar. /…/

Om en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande. Om det finns särskilda skäl behöver elevens vårdnadshavare inte informeras samma dag.

Ledighet

18 § En elev i en skolform som avses i 17 § får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio daga
 

Skolinspektionen är den myndighet som kontrollerar att skolorna följer lagen. Så här uttalar sig representanter för skolinspektionen i DN:

 

DN.se publicerad den 2012-01-13

Våra inspektörer får signaler om att det är ett växande problem att föräldrar begär ledigt för sina barn för semesterresor under terminen. Och det verkar råda osäkerhet bland rektorerna om hur man ska hantera detta, särskilt i de fall där man har att göra med viljestarka föräldrar, säger Marie-Hélène Ahnborg, inspektionsdirektör på Skolinspektionen.

Skolverket arbetar nu med att ta fram allmänna råd om frånvaro och ska reda ut vad som gäller i samband med ledigheter. I förarbetena till skollagen nämns tre giltiga skäl för en längre ledighet: vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider. Rektorn ska dessutom beakta elevens studiesituation, möjligheten att kompensera den förlorade undervisningen och frånvarons längd.

Lagstiftaren har inte tänkt att man ska få ledigt för att åka i väg på en nöjesresa. För en längre ledighet ska det finnas synnerliga skäl – och det är väldigt strängt. Det är inte tänkt att man ska få sticka i väg på en semesterresa under terminen bara för att det är billigare, säger Johan Hultgren, jurist på Skolverket.

Den nya skollagen som riksdagen klubbade igenom i somras innebär inte att det har blivit tuffare att få ledigt.

Om en skola lättvindigt ger ledighet kan det anses som att man inte tar sitt ansvar för den allmänna skolplikten. Då riskerar skolan åtgärder från Skolinspektionen. I värsta fall kan det bli fråga om vitesföreläggande.

Även föräldrar är ansvariga för att skolplikten efterföljs – ett åtagande som många inte tar på allvar. I en rapport från Skolverket från 2010 pekade flera skolor på att de i många fall avslagit ledighetsansökningar men att föräldrarna ändå åkt i väg med sina barn.

Varje ledighet påverkar den enskilda elevens kunskapsinhämtning men också det sociala samspelet med klasskamrater. Varje ledighet försvårar också för lärare och fritidspersonal att ge eleverna kontinuitet i undervisning och verksamhet.

För att följa lagens intentioner kommer Sjöviksskolan att endast bevilja ledighet om synnerliga skäl föreligger. Lärare beviljar ledighet för 1-2 dagar och tillstyrker längre ledighet och rektor bevilja/avslår ledighet längre än 3 dagar.

Vi hoppas att våra föräldrar förstår att detta är en åtgärd som gynnar barnens skolgång och kunskapsinhämtning.

 

Karin Langlet

Rektor på Sjöviksskolan

 

 

 

 

 

Dela:

Facebookflöde